Artikel 1. Partijen
1. Sheba Coffee: gevestigd te Ede aan de Sportlaan 46 A (6717 LC), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68936419, gebruiker van deze algemene voorwaarden.
2. Verdere gegevens van Sheba Coffee:
Website: www.shebacoffee.nl
Email: info@shebacoffee.nl
Btw-identificatienummer: NL002063082B75
3. Klant: de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen of diensten van Sheba Coffee.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Door middel van aanbod en acceptatie in de bestelprocedure van Sheba Coffee verklaren partijen deze algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Derden die door Sheba Coffee bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.
6. Deze algemene voorwaarden zijn de Klant digitaal beschikbaar gesteld en/of toegezonden, zijn te allen tijde voor de Klant toegankelijk op de website van Sheba Coffee en kunnen op diens verzoek schriftelijk worden toegezonden.

Artikel 3. Aanbod en overeenkomst
1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door Sheba Coffee is aangegeven.
2. Elk aanbod geldt slechts voor zover de voorraad strekt.
3. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn in Euro’s, exclusief btw en onderhevig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.
4. Alle opgaven van Sheba Coffee van getallen, maten, gewichten en kleur van de artikelen in de getoonde of verstrekte ontwerpen, monsters, tekeningen, afbeeldingen, foto’s of modellen zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde artikel leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van Sheba Coffee.
5. Een aanbod geldt niet automatisch voor nabestellingen.
6. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Sheba Coffee. Sheba Coffee is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Sheba Coffee dit mede binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 4. Levering
1. Sheba Coffee levert de artikelen na de totstandkoming van de overeenkomst binnen de in het hoofdcontract gestelde termijn en op de door de Klant gekozen leveringsmethode met inachtneming van de in het hoofdcontract weergegeven en door de Klant geaccepteerde leveringskosten.
2. Indien niemand op het opgegeven verzendadres aanwezig is, kan de Klant een bericht ontvangen met de mededeling dat de bestelling kan worden afgehaald op een nabijgelegen afhaallocatie.
3. De levertermijn is niet fataal waardoor Sheba Coffee altijd eerst in gebreke dient te worden gesteld, met toepassing van een geruime en redelijke termijn, alvorens tot enige remedie kan worden overgegaan. Sheba Coffee is niet gehouden schade als gevolg van vertraging in de levering, die aan de Klant is toe te rekenen, te vergoeden. Mocht de levering 30 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst nog niet hebben plaatsgevonden dan heeft de Klant het recht de bestelling te annuleren.
4. Het risico op verlies of waardevermindering van de (te leveren) goederen gaat op de Klant over vanaf het moment dat deze zich in haar macht bevinden. Dit geldt ongeacht of de eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.

Artikel 5. Verbintenissen van de Klant bij levering van producten door Sheba Coffee
1. De Klant stelt Sheba Coffee in de gelegenheid uitvoering te geven aan de overeenkomst. Hieronder wordt onder andere verstaan:
a) Ervoor zorgdragen dat Sheba Coffee tijdig kan beschikken over correcte en volledige aflevergegevens;
b) Indien de goederen, vanwege keuze van de Klant of vanwege afwezigheid van de Klant op het oorspronkelijke aflevermoment, worden bezorgd bij een afhaalpunt, ervoor zorg te dragen dat de goederen binnen 7 dagen na aflevering worden afgehaald.
2. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, dient de Klant Sheba Coffee hieromtrent tijdig te informeren. Sheba Coffee is gerechtigd de hiermee gemoeide meerkosten, zoals opslag, reis- of loonkosten, als gevolg hiervan aan de Klant in rekening te brengen.

Artikel 6. Herroepingsrecht
1. Dit artikel is alleen van toepassing indien de Klant een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden die buiten diens bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen.
2. De Klant heeft in beginsel het recht om overeenkomsten ter zake van goederen die op afstand zijn gekocht, binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De Klant heeft echter geen recht van herroeping indien de te leveren goederen volgens specificaties van de Klant zijn vervaardigd of ten aanzien van goederen die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Het herroepingsrecht is bovendien niet van toepassing op goederen die binnen 14 dagen bederven. Voor koffie geldt dat alleen ongeopende verpakkingen kunnen worden geretourneerd. Het herroepingsrecht geldt derhalve alleen voor ongeopende verpakkingen.
3. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt of, voor overeenkomsten waarbij de Klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
4. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Sheba Coffee, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping zoals onderstaand weergeven.
5. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het voor de Klant om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
6. Sheba Coffee is gerechtigd de terugbetaling op te schorten tot het moment dat zij de goederen heeft ontvangen.
7. De Klant krijgt de verzendkosten voor het terugzenden van de bestelling alleen vergoed indien de gehele bestelling wordt geretourneerd, bij een gedeeltelijke retournering van de bestelling komen deze kosten voor rekening van de Klant.
8. De Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard en de kenmerken van de goederen. Sheba Coffee is bevoegd om de waardevermindering die het gevolg is van gebruik van de goederen te verrekenen met de betaling aan de Klant. De waardevermindering zal voorts per geval worden bepaald, waarbij Sheba Coffee zich het recht voorbehoudt om de aankoopprijs volledig te crediteren indien het goed door toedoen van de Klant naar het oordeel van Sheba Coffee onverkoopbaar is geworden.

Artikel 7. Klachtenafhandelingsbeleid
1. Sheba Coffee beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Sheba Coffee.
3. Bij Sheba Coffee ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Sheba Coffee binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Sheba Coffee, zal Sheba Coffee naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 8. Garantie
1. Wanneer het geleverde artikel niet voldoet aan de redelijkerwijs gewekte verwachtingen, en derhalve sprake is van een gebrek, dient de Klant binnen 2 weken na ontdekking van dit gebrek Sheba Coffee hieromtrent te informeren. Wanneer door het gebrek het artikel in zijn geheel onbruikbaar kan worden verklaard, dient de Klant Sheba Coffee hieromtrent binnen 3 weken na ontdekking hiervan te informeren.
2. Na de informatieverschaffing als bedoeld in lid 2 van dit artikel zal Sheba Coffee het artikel kosteloos naar redelijkheid herstellen of vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies uitkomst biedt om het gebrek effectief te verhelpen, heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden waardoor de Klant de door haar betaalde koopsom geretourneerd krijgt en Sheba Coffee de door haar geleverde artikelen terug in bezit dient te krijgen.
3. Wanneer het gebrek is ontstaan door toedoen van de Klant zal Sheba Coffee tenminste een vergoeding in rekening brengen voor herstel of vervanging. De hoogte van deze vergoeding hangt af van de mate van opzet of onachtzaamheid van de Klant waardoor het gebrek is ontstaan.
4. Iedere aanspraak op garantie vervalt bij onjuist gebruik van de goederen door de klant.

Artikel 9. Betaling
1. De Klant voldoet de verschuldigde koopsom door middel van de in het hoofdcontract weergegeven en eigenhandig gekozen betalingsmethode met inachtneming van de eventueel toepasselijke en aanvaarde transactiekosten.
2. Tenzij anders overeengekomen dient de Klant de verschuldigde koopsom direct na de totstandkoming van de overeenkomst te voldoen. Bij betalingen op factuur heeft een betalingstermijn van 14 dagen te gelden.
3. Wanneer de Klant tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichting en hiermee in gebreke verkeert, is Sheba Coffee gerechtigd direct het buitengerechtelijke incassotraject starten. Conform de wet is de Klant alsdan een vergoeding voor de door Sheba Coffee gemaakte kosten verschuldigd.
4. De Klant is niet gerechtigd zijn schuld te verrekenen met een prestatie die hij van Sheba Coffee te vorderen heeft.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
1. Het eigendom van de te leveren artikelen gaat, in tegenstelling tot de feitelijke machtsverschaffing, pas over op de Klant nadat de Klant al hetgeen de Klant ter zake van de overeenkomst aan Sheba Coffee verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan. Hieronder wordt derhalve niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere ook eventuele nader verschuldigde boetes, meerkosten of buitengerechtelijke incassokosten.
2. Ingevolge dit eigendomsvoorbehoud is de Klant derhalve gedurende het voorbehouden eigendomsrecht niet gerechtigd de goederen te vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht.
3. De Klant verbindt zich, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud, om Sheba Coffee tijdig en adequaat te informeren bij een dreigend faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of door derden gelegd beslag. De Klant is tevens gehouden ten behoeve van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te verzekeren tegen schade en diefstal.
4. Wanneer de Klant in gebreke blijft bij de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, is de Klant verplicht op verzoek van Sheba Coffee alle benodigde medewerking te verlenen teneinde Sheba Coffee weer onbezwaard over de geleverde goederen te doen beschikken. Dit houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van Sheba Coffee de goederen retour te zenden.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Hetgeen in dit artikel bepaald, geldt tevens waar mogelijk ter aanvulling van de elders in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen omtrent aansprakelijkheid.
2. Sheba Coffee spant zich in om zich te conformeren aan de Warenwet. Ondanks de grote mate van zorg die Sheba Coffee aan haar producten besteedt, is bij een natuurproduct als koffie nooit helemaal uit te sluiten dat het is aangetast door invloeden van buitenaf. De Klant erkent dat koffie een natuurlijk product is waarbij, ondanks uiterst zorgvuldige productieprocessen, niet kan worden gegarandeerd dat het vrij is van ongewenste invloeden.
3. Ondanks inspanningen van Sheba Coffee om zorgvuldig te zijn in het verstrekken van juiste informatie kan het voorkomen dat er fouten of gebreken op de website staan. Sheba Coffee aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten op haar website.
4. Indien zich bij de uitvoering van de overeenkomst onverhoopt een gebeurtenis, waaronder ook een nalaten begrepen wordt, voordoet dat tot aansprakelijkheid van Sheba Coffee leidt, zal die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Sheba Coffee gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Indien en voor zover de aansprakelijkheidsverzekering niet tot uitkering zou overgaan, is de aansprakelijkheid van Sheba Coffee beperkt tot de in de overeenkomst opgenomen koopsom.
5. Behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Sheba Coffee is iedere aansprakelijkheid van Sheba Coffee beperkt tot het herstel van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die de Klant heeft geleden, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten en winst, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, emotionele schade en supplementaire kosten.

Artikel 12. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Sheba Coffee geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen.
2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Sheba Coffee opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Sheba Coffee onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Sheba Coffee bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan de Klant en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien Sheba Coffee bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

Artikel 13. Intellectueel eigendomsrechten en privacy
1. De merken, afbeeldingen, logo’s en foto’s die gebruikt en vertoond worden op de website van Sheba Coffee zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van Sheba Coffee of van derden en mogen zonder de voorafgaande toestemming van de houder van die merken niet commercieel worden gebruikt.
2. De overeenkomst met de Klant wordt onder andere voor administratieve verplichtingen gearchiveerd. De Klant kan de overeenkomst naderhand te allen tijde per e-mail bij Sheba Coffee opvragen. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 14. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten
1. Sheba Coffee is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde over te dragen. De Klant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Sheba Coffee.
2. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis eveneens Nederlands recht van toepassing.
3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de rechter in het arrondissement waarin Sheba Coffee haar (hoofd)vestiging heeft exclusief bevoegd. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is eveneens de rechter in het arrondissement waarin Sheba Coffee haar (hoofd)vestiging heeft exclusief absoluut bevoegd.

Formulier voor herroeping
Om de herroeping voor de Klant te vergemakkelijken stelt Sheba Coffee hier hieronder vermelde formulier aan de Klant ter beschikking. De Klant kan dit formulier gebruiken wanneer de Klant de overeenkomst wenst te herroepen.

———————————————————————–
Aan Sheba Coffee
Sportlaan 46 A
6717 LC Nederland

info@Sheba Coffee
www.Sheba Coffee

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

• Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

• Naam/Namen consument(en)

• Adres consument(en)

• Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

• Datum(*)